Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní korporace DOMESTAV  TREND s.r.o., IČO: 04145089, se sídlem Špitálka 91/23, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 20757, pro prodej zboží prostřednictvím e-shopu umístěného na internetové adrese: www.biouly.cz

Základní ustanovení

1.1. Obchodní korporace DOMESTAV TREND s.r.o., IČO: 63479711, se sídlem Špitálka 91/23, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 20757 (dále jako „dodavatel“) provozuje na svých internetových stránkách www.biouly.cz internetový obchod (dále jako „e-shop“) a za účelem úpravy vzájemných práv a povinností mezi dodavatelem a jinou fyzickou osobou (dále jako „zákazník“) na základě smlouvy uzavírané prostřednictvím e-shopu prodávajícího vydává tyto všeobecné obchodní podmínky (dále také jako „VOP“) v souladu s ustanovením §1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „NOZ“).

1.2. Dodavatel prohlašuje, že je možné upravit v každém jednotlivém případě odchylné podmínky prostřednictvím smlouvy. V takovém případě mají odchylné podmínky přednost před příslušnými ustanoveními ve všeobecných obchodních podmínkách.

1.3. Všeobecné obchodní podmínky se týkají vztahů mezi dodavatelem, jakožto podnikatelem, a zákazníkem, jež má v úmyslu zakoupit od dodavatele zboží a není přitom právnickou osobou, ani osobou, která zboží objednává v rámci své samostatné výdělečné činnosti, anebo podnikatelské činnosti.

1.4. Dodavatel prohlašuje, že všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy, a to ve znění platném v době odeslání objednávky. Jak smlouva, tak všeobecné obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

Registrace zákazníka

2.1. Zákazník je oprávněn nakupovat v e-shopu dodavatele po předchozí registraci na internetové stránce dodavatele. Dodavatel umožňuje zákazníkovi nakoupit zboží uvedeném v e-shopu dodavatele i mimo registraci přímo z webového rozhraní e-shopu.

2.2. V případech uvedených v čl. 2.1 VOP odpovídá zákazník za pravdivost a správnost identifikačních údajů uvedených v příslušném formuláři. Dodavatel prohlašuje, že identifikační údaje zákazníka uvedené v příslušném formuláři považuje za pravdivé a správné. Po první registraci na e-shopu dodavatele je zákazník oprávněn se následně přihlašovat prostřednictvím jím zvoleného uživatelského jména a hesla. Zákazník se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně všech informací potřebných k přístupu do svého vlastního účtu na webovém e-shopu dodavatele.

Proces uzavření smlouvy

3.1. Dodavatel prohlašuje, že veškerá prezentace zboží, které je umístěna na internetových stránkách e-shopu dodavatele, je informativního charakteru a není automaticky nabídkou dodavatele na uzavření smlouvy se zákazníkem. Dodavatel prohlašuje a zákazník bere na vědomí, že se neužije ustanovení §1732 odst. 2 NOZ.

3.2. Dodavatel prohlašuje, že na webovém rozhraní e-shopu jsou obsaženy informace o zboží, konkrétně informace o vlastnostech a rozměrech zboží, o ceně, která je uvedena včetně daně z přidané hodnoty, a o všech případných poplatcích spojených s prodejem zboží či o způsobu balení a dodání zboží.

3.3. Zákazník po vyplnění požadovaných identifikačních údajů vyplní v rámci objednávky objednávkový formulář, který je umístěn ve webovém rozhraní e-shopu dodavatele. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávaném zboží, které zákazník „vložil“ do elektronického nákupního košíku umístněného na webovém rozhraní e-shopu dodavatele; způsobu úhrady kupní ceny; způsobu dodání objednaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží.

3.4. Zákazník prohlašuje, že mu bylo před zasláním objednávky dodavateli v souladu s ustanovením §1826 odst. 3 NOZ umožněno zkontrolovat, popř. změnit údaje, které sám uvedl a vložil do objednávky.

3.5. Zákazník po řádném vyplnění objednávkového formuláře, a po řádné kontrole identifikačních údajů vč. údajů o objednávaném zboží odešle objednávku prostřednictvím kliknutí na tlačítko „Odeslat objednávku“. Zákazník prostřednictvím kliknutí na tlačítko „Odeslat objednávku“ potvrzuje správnost a pravdivost údajů uvedených v objednávce. Zákazník dále potvrzuje, že u dodavatele objednává v objednávce uvedené zboží, a že se seznámil se všeobecnými obchodními podmínkami dodavatele, že s jejich obsahem výslovně souhlasí a že jsou pro něj závazné.

3.6. Dodavatel se zavazuje, že neprodleně po obdržení objednávky potvrdí obdržení zákazníkovi, a to na elektronickou adresu, kterou zákazník uvedl v objednávkovém formuláři. Okamžikem doručení potvrzujícího sdělení o přijetí objednávky zákazníka dochází k uzavření smlouvy mezi dodavatelem a zákazníkem.

3.7. Dodavatel si vyhrazuje právo požádat zákazníka o dodatečné potvrzení objednávky tehdy, vzniknou-li pochybnosti o obsahu objednávky zákazníka, popř. je-li třeba vyřešit některé části objednávky (například množství zboží, adresa určení zásilky, způsob dodání zboží). Dodavatel si současně vyhrazuje právo odmítnout přijatou objednávku od zákazníka, pokud zákazník v minulosti alespoň jednou neodebral dodavatelem připravené zboží, anebo opakovaně bez uvedení důvodu dodané zboží vrátil.

3.8. Dodavatel prohlašuje a zákazník s tím vyslovuje souhlas, že při uzavírání smlouvy došlo k využití prostředků komunikace na dálku, a že veškeré náklady spojené s užitím prostředků komunikace na dálku si zákazník hradí sám, přičemž tyto náklady se nikterak neliší od základní sazby.

Cena a způsob jejího placení

4.1. Cena za zboží je vždy uvedena ve webovém rozhraní e-shopu dodavatele, a to včetně daně z přidané hodnoty. Zákazník okamžikem odeslání objednávky souhlasí s cenou uvedenou ve webovém rozhraní e-shopu dodavatele.

4.2. Zákazník je povinen sjednanou cenu zaplatit jedním z následujících způsobů (dále jako „způsob placení“):

a) v hotovosti na dobírku v místě určeném zákazníkem v objednávce;

b) v hotovosti v některém z výdejních míst dodavatele, které určí zákazník;

c) bezhotovostním převodem při nákupu na doméně www.domestav.cz na účet dodavatele, č. ú. 7266870267/0100 vedený u bankovního ústavu Komerční banka, a. s. s uvedením příslušného variabilního symbolu, který bude zákazníkovi dodavatelem sdělen;

4.3. V případě způsobu placení uvedeného v čl. 4.2, písm. a) a čl. 4.2, písm. b) VOP je cena zboží splatná při převzetí zboží. V případě způsobu placení uvedeného v čl. 4.2, písm. c) a d) VOP je cena zboží splatná do 14 dní od uzavření smlouvy (dle údaje uvedeného na faktuře). Za den uhrazení se v případě způsobu placení uvedeného v čl. 4.2, písm. c) a d) VOP považuje den, kdy je příslušná částka připsána na účet dodavatele.

4.4. Zákazník souhlasí s tím, že uhradí též náklady spojené s balením a dodáním zboží v případě, že tyto náklady vzniknou. Pokud není u vybraného způsobu dodání zboží uvedeno jinak, má se za to, že náklady spojené s balením a dodáním zboží jsou součástí ceny.

4.5. Dodavatel je oprávněn požadovat po zákazníkovi uhrazení zálohy až do výše 50% ceny objednaného zboží. Dodavatel prohlašuje, že uhrazení zálohy může požadovat zejména v případě objednávky zboží atypického provedení. Zbožím atypického provedení je zejména v případech uvedení rozměrů na přání zákazníka, v případě požadavku na lakování nebo moření výrobku či v případě objednání výrobku v provedení lamino. Dodavatel se zavazuje zaslat zálohou fakturu současně s potvrzením o přijetí objednávky. Zákazník se zavazuje uhradit cenu uvedenou v zálohové faktuře v termínu a způsobeném uvedených ve faktuře. Ustanovení §2119 odst. 1 NOZ se v daném případě neužije.

Způsob dodání zboží, termín dodání zboží

5.1. Dodavatel prohlašuje, že zákazník má právo vybrat způsob dodání zboží v objednávkovém formuláři, a to z následujících variant (dále jako „způsob dodání zboží“):

a) osobní odběr v některé z nabízených výdejních míst dodavatelem uvedených v objednávkovém formuláři;

b) prostřednictvím přepravní společnosti TOPTRANS EU, a.s. (dále jako „přepravní společnost“);

5.2. V případě volby způsobu dodání zboží dle čl. 5.1, písm. a) VOP sdělí dodavatel zákazníkovi termín, kdy si zboží může na příslušném výdejním místě převzít a současně s tím uhradit sjednanou cenu. Zákazník je povinen si zboží ve stanoveném termínu převzít a uhradit za něj sjednanou cenu.

5.3. V případě volby způsobu dodání zboží dle čl. 5.1, písm. b) VOP se zákazník zavazuje sdělit dodavateli v objednávkovém formuláři správnou a úplnou poštovní adresu, kam má být objednané zboží dodáno. Nepřevezme-li si zákazník připravené zboží ve sjednaném termínu, je povinen hradit náklady spojené s navrácením zboží.

5.4. Dodavatel prohlašuje, že k objednanému a dodanému zboží je vystavována faktura, která je ke zboží přiložena a slouží jako daňový doklad a dodací list zároveň. Zákazník svým podpisem vystavené faktury potvrzuje převzetí zboží od dodavatele, popř. od přepravní společnosti.

5.5. Zákazník je povinen při převzetí zboží od přepravní společnosti zkontrolovat stav zboží vč. neporušenosti obalu. V případě zjištění jakýchkoliv závad je zákazník povinen tyto vady neprodleně oznámit dodavateli písemnou formou, popř. prostřednictvím elektronické pošty.

Dodavatel prohlašuje a zákazník s tím vyslovuje souhlas, že termíny dodání uvedené v čl. 5.6 a 5.7 VOP jsou orientační a mohou být dodavatelem v konkrétním případě pozměněny. Zjistí-li dodavatel, že nebude schopen zboží připravit k převzetí, popř. k odeslání prostřednictvím přepravní společnosti, oznámí neprodleně tuto skutečnost zákazníkovi prostřednictvím elektronické pošty, popř. telefonicky na číslo uvedené v objednávkovém formuláři. Současně s tímto oznámením sdělí dodavatel zákazníkovi náhradní termín dodání zboží.

5.8. V případě dodání zboží vyrobeného na zakázku bude termín dodání vždy řešen individuálně v závislosti na konkrétním přání zákazníka a na rozsahu práce na objednaném zboží ze strany dodavatele. Zbožím vyrobeným na zakázku se rozumí zboží nabízené dodavatelem na webovém rozhraní dodavatele, které je následně upravováno dle přání zákazníka, které zákazník specifikuje v objednávkovém formuláři, popř. později v rámci komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem. V případě zjištění dodavatele o nedodržení sjednaného termínu dodání se užije postup uvedený v čl. 5.7 VOP.

Odstoupení od smlouvy

6.1. Zákazník má dle ustanovení § 1829 odst. 1 NOZ právo bez uvedení důvodu od smlouvy odstoupit, a to do 14 (čtrnácti) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání jeho několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Zákazník je povinen ve lhůtě uvedené v předchozí větě odstoupení od smlouvy dodavateli odeslat.

6.2. Je-li předmětem smlouvy mezi dodavatelem a zákazníkem zboží na zakázku (zboží upravené dle přání zákazníka či pro jeho osobu), nelze od smlouvy dle §1837 odst. 1 NOZ odstoupit. Nemožnost odstoupit od smlouvy dle §1837 odst. 1 NOZ platí též v případě kupní smlouvy na dodávku zboží, které podléhá rychlé zkáze, na dodávku zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, na kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a na kupní smlouvu o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud kupující porušil jejich původní obal.

6.3. Odstoupí-li zákazník od smlouvy dle čl. 6.1 VOP, smlouva se od počátku ruší. Zákazník je povinen vrátit dodavateli zboží do 14 (čtrnácti) dnů od odeslání odstoupení od smlouvy. Zákazník nese v případě odstoupení od smlouvy veškeré náklady spojené s navrácením zboží dodavateli. Zákazníkovi se zakazuje, aby navrácené zboží zaslal dodavateli na dobírku. V takovém případě se má za to, že zboží nebylo zasláno dodavateli a tento je oprávněn odmítnout zasílané navrácené zboží. Zákazník je povinen zvolit vhodný obal při přepravě vráceného zboží, není-li na zboží obal původní, aby nedošlo k poškození zboží při přepravě dodavateli. Zákazníkovi se doporučuje, aby navrácené zboží pojistil.

6.4. V případě, že zákazník odstoupí od smlouvy dle čl. 6.1 VOP, je dodavatel povinen navrátit peněžní prostředky přijaté od zákazníka do 14 (čtrnácti) dnů od odstoupení od smlouvy zákazníkem, a to stejným způsobem, jakým je dodavatel od zákazníka přijal. Dodavatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky zákazníkovi dříve, než mu zákazník zboží vrátí nebo prokáže, že zboží dodavateli odeslal.

6.5. Zákazník je oprávněn požadovat výměnu zboží. V takovém případě je zákazník povinen tuto skutečnost oznámit dodavateli a současně zaslat dodavateli dodané zboží zpět. Zboží je nutné vrátit dodavateli bez známek používání, nepoškozené, nejlépe v původním obalu a společně s dodacím listem. Nesplní-li zákazník podmínky v tomto odstavci, není povinen dodavatel zboží vyměnit.

6.6. Dodavatel prohlašuje, že zákazník může v souladu s ustanovením §1820 odst. 1, písm. f) NOZ využít formulář k podání odstoupení od smlouvy. Současně se vzorovým formulářem tímto podává dodavatel zákazníkovi vzorové ponaučení k možnosti odstoupit od smlouvy.